Privacyverklaring Adem & Energie

Adem & Energie respecteert en bewaakt de privacy van alle bezoekers van deze website https://www.ademenenergie.nu van (potentiële) relaties en (potentiële) klanten.

Je persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld. Deze worden uitsluitend gebruikt om jou zou goed mogelijk van dienst te zijn. De gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met derden.

Adem & Energie houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Nederland stelt. Deze privacyverklaring geldt wanneer je deze website bezoekt, wanneer je informatie aanvraagt en wanneer je een beroep doet op onze diensten.

Je gegevens zijn vertrouwelijk en zijn alleen in te zien door en worden verwerkt door (medewerkers van) Adem & Energie. Administratieve gegevens (zoals bijvoorbeeld vermeld op facturen) kunnen worden gedeeld met een extern administratiekantoor.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van gegevens.

De content van de website  

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Beveiligde verbinding en verwerking gegevens

Alle gegevens die je deelt via deze website wordt via een beveiligde verbinding (SSL) verzonden. Dit kun je zien aan het voorvoegsel https voor het webadres.

Als je je gegevens achterlaat via het inschrijfformulier website, aanmeldt via mail geef je automatisch toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens nodig voor het kunnen deelnemen aan een 1 op 1 sessie, groepsbijeenkomst of workshop. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit houdt in dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy-verklaring.
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vooraf vragen we je om toestemming als wij dat conform de privacywet nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop wijzen en deze respecteren.

Adem & Energie  is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring (of in algemenere zin) vragen hebt, dan kan je deze stellen via hetty@ademenenergie.nu

Persoonsgegevens van deelnemers worden door Adem & Energie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Deelname aan de activiteiten van Adem & Energie.
  • Het geven van advies m.b.t. deelname aan deze activiteiten.
  • Het delen van informatie omtrent onze activiteiten.
  • Indien je je daarvoor zelf aangemeld hebt: het versturen van onze nieuwsbrief.
  • Administratieve doeleinden, zoals het versturen van bevestigings-e-mails en informatieberichten m.b.t. deelname aan de activiteiten van Adem & Energie en het maken van facturen.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vastleggen:

 • Voornaam
  • Tussenvoegsel
  • Achternaam
  • Leeftijd
  • Geslacht
  • Mobiel telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Informatie over je ervaring met ons type dienstverlening. 
  • Je motivatie voor deelname aan een activiteit. 

Je persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en).

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van delen van de financiële administratie.
  Ons administratiekantoor heeft inzicht in onze financiële gegevens, zoals bankafschriften.
 • Het onderhouden en waar nodig uitbreiden/repareren van onze website.
  De webontwikkelaar heeft toegang tot alle opgeslagen informatie in de database.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Bewaartermijn

Adem & Energie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Adem & Energie van je gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Onze IT-middelen zijn up-to-date en beveiligd.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons of door een van onze verwerkers.

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Adem & Energie vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met ons. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Je kunt ook verzoeken om verwijdering van persoonlijke gegevens. Dit met uitzondering van gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden (bijv. factuurgegevens).

Wil jij niet dat Adem & Energie jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via hetty@ademenenergie.nu

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via hetty@ademenenergie.nu

Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Heb je naar aanleiding van onze Privacy-verklaring nog vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op via hetty@ademenenergie.nu

Laatst bijgewerkt op 14 februari 2024.